Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Utworzono dnia 10.06.2021
Czcionka:

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pobytu na turnusie, pod warunkiem, że:

– posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności

– złoży pisemny wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania
– przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

– została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje
– w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel

– weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę

– wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów
– będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała
– nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu

– przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach (dotyczy turnusów, których program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne)

 

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dysfunkcja słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna) oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do lat 16 może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczność pobytu opiekuna, natomiast opiekun:

– nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie

– nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby

– ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej

 

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

– 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
– 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
– 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
– 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
– 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnoprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

 

Terminy

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu turnusu, uczestnik samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu. W terminie 30 dni od powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu.

PCPR w terminie 7 dni sprawdza czy ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób z dysfunkcjami lub schorzeniami określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim, oraz czy wybrany organizator jest uprawniony do organizowania takiego rodzaju turnusu. W przypadku niespełnienia tych warunków, PCPR w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności zmiany ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.

 

Wybór turnusu i wyszukiwarka

Osoba zainteresowana wybiera ośrodek i organizatora turnusu biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z rodzaju swojej niepełnosprawności. Może skorzystać z pomocy pracowników pcpr lub dokonać wyboru samodzielnie korzystając z elektronicznej centralnej bazy zawierającej Informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, pod adresem elektronicznym: empatia.mpips.gov.pl. na Portalu Informacyjno-Usługowym EMPATIA

Baza umożliwia wyszukiwanie ośrodków i organizatorów posiadających uprawnienia potwierdzone wpisami do rejestrów wojewodów. Pozwala znaleźć turnusu według zadanych kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu ośrodka). Wyszukane pozycje można wydrukować wraz z danymi kontaktowymi.

Urlop na turnus

Osoba ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może skorzystać z dodatkowego urlopu na turnus w wymiarze do 21 dni, zagwarantowanego ustawowo.

 

Ważne:

– dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym

– kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa
w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna

– dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane

– w przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna oraz opiekun ponoszą koszty pobytu na tym turnusie

– informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: https://empatia.mpips.gov.pl

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Polecamy